pondělí 31. července 2017

Historie šachu v Lázních Bohdaneč (3)

V tomto příspěvku pokračujeme v dávné historii. Máme k dispozici zprávu o Valné hromadě ÚJČS (viz Československý šach č.7), která proběhla ve dnech 5.- 7.7.1935 v našem městě. Při té byly uspořádány čtyři šachové turnaje a turnaj v bleskovém šachu. Z článku se dozvídáme, že akce nebyla jen záležitostí šachistů, ale proběhla na vysoké společenské úrovni. Ze jmen figurujících v článku stojí za pozornost jméno předsedy šach. odboru, tento pán mezi zákládajícími členy před sedmi lety nebyl. Několik partií z turnajů je možno zhlédnout zde (i tady máme nové jméno F. Pithart). Dále se dostáváme k poválečné historii - v květnu 1947 se ve městě uskutečnil Sjezd Vč. župy šachové - viz program (bohužel, druhá strana je nečitelná, což skoro platí i u předchozích), který byl opět významnou společenskou událostí. V září roku 1951 se ve městě utkaly v zápase na 20 š. závodní kluby Aera a Synthesia Semtín, kde se v partii na 1.š. představil i náš budoucí přední velmistr Miroslav Filip.
Dokumenty, které jsme obdrželi zdaleka neposkytují podrobnosti o vlastní sportovní činnosti šachového odboru v průběhu několika desetiletí. Jsou ale důkazem existence šachistů v našem městě, kteří si myslím, byli i jistou součástí jeho historie. Současně přibližují dobu minulou, která se po stránce sportovní a společenské značně lišila od dnešní - přičemž ta dávno minulá, má, v několika směrech, mé nemalé sympatie.
První článek týkající se historie byl doplněn o několik šachových akcí z konce minulého tisíciletí. Bohužel musím znovu konstatovat, že velké či významné šachové akce od té doby naše město "minuly" - což je škoda..
S velkým časovým odstupem ("nebyly lidi") doplňuji dne 16.5.2019 tento a předešlý článek o nová fakta. Díky pochopení pana Milana Tomáška se nám podařilo získat dokumenty se sportovních ročenek, které se vztahují i k šachistům v Bohdanči. Z historie klubu AFK Lázně Bohdaneč - podrobnosti zde, je patrné, že již od roku 1923 fungoval při tomto klubu odbor šachový a to až do roku 1942 (ze kterého jsou získané dokumenty). My již víme, že šachisté v Bohdanči byli činní i v dalších letech. Zde pouze nevíme, zda to byli ti samí co v roce 1928 se i oficiálně organizovali ve Východočeské župě šachové. Z materiálů se dovídáme, že v Lázních Bohdanči byly, mimo zdokumentovaného roku 1928, uspořádány významné turnaje v rocích 1932 a 1936 - bohužel bez podrobností. V materiálech najdeme i zmínku o asi nejlepším domácím šachistovi panu Josefu Hoškovi. Ten "vydržel" u královské hry hodně dlouho, až do novodobé historie našeho oddílu. Bohužel, v té době hrál za "konkurenci", zlanařit se nám ho nepodařilo.
Ze získaných materiálů se dozvídáme i podrobnosti k Východočeské župě šachové, která byla ustavena 15.3.1925 za účasti 18 klubů (bez "nás"). Činnost je zmapována až do roku 1942, kdy župa čítala již 26 klubů (s "námi"). Podrobnosti najdete zde.
Tímto zřejmě asi již končí témata vztahující se k dávné historii šachového oddílu. Pokud snad, náhodou se k něco nového dovíme, materiál samozřejmě zveřejním.

pondělí 3. července 2017

Historie šachu v Lázních Bohdaneč (2)

Tímto příspěvkem navazuji na náš první článek týkající se historie šachu v našem městě. Pokud jsme v předešlém článku nebyli schopni "překročit" rok 1946, nyní jsme pokročili (byť nám asi pomohla náhoda). "Dopátrali" jsme se až k samotnému začátku organizované činnosti šachistů u nás. Předem je nutno zdůraznit, že na tom nemá "zásluhy" nikdo z "místních". Jen díky známému šachovému publicistovi a historikovi panu Janu Kalendovskému z Brna jsme se dozvěděli více. Zde je na místě vyslovit mu velké poděkování za zaslané dokumenty.
Šachisté se začali organizovat (byli i před tím) v roce 1928. Podle stručné zprávy z Věstníku východočeské župy šachové (dvojstrana 16) byl šachový odbor AFK Lázně Bohdaneč ustaven v počtu 11 členů:
Jak je patrné šachisti se "přidružili" ke klubu AFK, který vznikl jako SK v roce 1918, nikoliv k Sokolu činného od r. 1904. Počet členů byl stejný jako v roce 1946 a vlastně jako i dnes. Bližší podrobnosti ke vzniku a další sportovní činnosti nám zatím nejsou známé, asi by se našly v dobovém šachovém i nešachovém tisku. Za zmínku stojí jméno pana F. Podlešáka, který byl v té době ředitelem místních lázní a předsedou Vč. župy šachové. Tomuto pánovi asi patří většina zásluh za popsané šachové dění. Zmiňovaný rok byl i jinak po šachové stránce, a nejen pro město, velmi zajímavý. Za pořadatelství Vč župy šachové, ale zejména díky správě místních lázní (nyní by to byl sponzor) byl uspořádán od 21.6. do 30.6.1928 šachový turnaj - viz foto

Něco z tisku najdete tady (omluvte horší kvalitu kopií). Několik turnajových partií najdete zde. Názory na turnaj byly rozličné, poplatné době (ostatně dnes by to asi nebylo jinak).
Po skončení turnaje dne 1.7.1928 byla na 31 šachovnicích uspořádána simultánka velmistra Oldřicha Durase s výsledkem (+25-3=3; viz Československý šach č.8/1928). Jedna partie z této simultánky.
Dá se říci, že na jeden rok to byla pro naše městečko, co se týče šachu (jistě se i v té době nemohly rovnat v popularitě některým jiných sportům) pěkná "porce" událostí. Pro tentokráte si myslím toho bylo dost - popravdě jsem již nevěřil, že se k něčemu takovému "dopídíme", pokračování příště.